Lähes miljoona suomalaista asuu alueella, jolla päiväajan keskiäänitaso ylittää ohjearvon 55 desibeliä. Toisin sanoen lähes miljoona suomalaista altistuu melulle päivittäin. Melulla on monia kielteisiä vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Melu on tyypillisin ammattitaudin aiheuttaja ja häiritsee myös luonnonympäristöä. 

Voimakas tärinä voi aiheuttaa rakenteille vaurioita, mutta huomattavasti yleisempiä ovat tärinän tai runkomelun asuinviihtyvyydelle aiheuttamat haitat. Hyvällä suunnittelulla on mahdollista luoda viihtyisä elinympäristö. Tällä on merkittäviä vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin sekä elinympäristön viihtyisyyteen. 

Kaavoituksella on merkittävä rooli melu- ja tärinähaittojen ennaltaehkäisemisessä  

Melua voi kantautua useista eri lähteistä, kuten liikenteestä, teollisuuslaitoksista, rakennustyömaista ja ulkoilmatapahtumista. Tärinän ja runkomelun tyypillisimpiä lähteitä ovat raideliikenne, raskas tieliikenne ja maarakentaminen.

Tehokas keino sekä ennaltaehkäistä melu- ja tärinäongelmien syntymistä että ratkaista niitä on kaavoittaa alueet niin, että mahdolliset ongelmat estetään jo ennakkoon. Jo yleiskaavavaiheessa tehtävällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi potentiaalisiin melu- ja tärinäongelmiin sijoittamalla näitä aiheuttavat kohteet mahdollisimman kauaksi asutuksesta sekä esimerkiksi liikehuoneistoja isojen väylien varteen suojaamaan asuinkortteleita. Tarvittaessa kannattaa varata tilaa meluesteillekin. Tärinän eteneminen riippuu voimakkaasti maaperästä ja siten mittauksilla voidaan merkittävästi tarkentaa arviointia. 

Meluntorjuntatoimet astuvat kuvaan, jos haittoja ei ole onnistuttu ennaltaehkäisemään. Teollisuusmelua voidaan torjua yksinkertaisesti vaimentamalla sen lähdettä. Liikennemelun kohdalla tulee kysymykseen lähinnä rakenteiden sijoittelu, maaston muotoilu meluvalleiksi tai kapeammissa paikoissa meluseinät. Tärinähaittojen torjunnassa korostuu tärinälähteen merkitys. Rakennuksen tärinävaimennuksen toteuttaminen voi osoittautua taloudellisesti kannattamattomaksi.

Hyvä suunnittelu huomioi mahdolliset melu- ja tärinähaitat

Melunäkökulma on syytä huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se voidaan huomioida asianmukaisella tarkkuudella. Pehmeikköalueilla ratojen tuntumassa tulee huomioida myös tärinä. Mitä aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa mahdolliset ongelmat huomioidaan sitä suuremmat ovat vaikutusmahdollisuudet ja toisaalta usein sitä pienemmät kustannusvaikutukset. 

Maakunta- ja yleiskaavassa tehdyt ratkaisut ovat melun- ja tärinäntorjunnan kannalta yleispiirteisiä, mutta niillä on tyypillisesti suuri merkitys siihen, millaiseen lopputulokseen päästään alueiden käytössä. Asemakaavassa torjunnan ratkaisut muuttuvat yksilöllisemmiksi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot, kustannukset ja lopputuloksen viihtyisyys riippuvat aiempien vaiheiden ratkaisuista.

Kattava palveluvalikoimamme ja laaja-alainen osaamisemme mahdollistavat sen, että mahdolliset haitat voidaan ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa ja yhdistää kaavoittajat sekä päästöjen asiantuntijat, jolloin taataan paras mahdollinen lopputulos. 

Palveluihimme kuuluvat: 

  • Ympäristömelumittaukset ja -mallinnukset
  • Meluselvitykset
  • Meluntorjuntasuunnitelmat ja toimenpidesuunnitelmat
  • Tärinäselvitykset